Tham gia Sự Kiện Summer - Summer Event
Các sự kiện mùa hè là một sự kiện mà các binh đoàn Ghost Flame Fire xâm chiếm lục địa Mu


- Nơi Xuất Hiện : Lost 6
7h40 - 11h20 - 17h20 - 23h20Vật phẩm rớt : Jewels, Zen, Items Excellent...