Nội dung bài viết

Môt tiếng có bao nhiêu phút? (Trả lời bằng số)